سارا رهبر

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,736 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,665 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,886 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-19.4%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها