24 فروردین 1400
برآورد
£15,000
17,849 دلار آمریکا
- £20,000
23,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,710
12,744 دلار آمریکا
38.8%
توضیحات اثر

signed, titled and dated 2007-2013 on the reverse 
آثار هنری مشابه

Image on Imagination
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$10,000
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
سایر آثار هنری سارا رهبر

تکه تکه
برآورد
£20,000
25,641 دلار آمریکا
-
£30,000
38,462 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398
آرتچارت | اثر هنری ازسارا رهبر
لیلی جان
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€17,500
22,727 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,736 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,665 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,886 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-19.4%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها