ساقی .

ایران | 1367
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 269 دلار آمریکا
کمینه برآورد 282 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 423 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-23.6%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها