سحر صالحی

ایران | 1355
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
233.333% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,050 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,262 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,167 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+233.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها