برآورد
€1,000
1,222 دلار آمریکا
- €1,500
1,833 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازهایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£350
488 دلار آمریکا
-
£450
628 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازبها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازاشکان صانعی
بدون عنوان
برآورد
£950
1,325 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
سایر آثار هنری سرژ رضوانی

آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
ترکیب‌بندی
برآورد
€500
599 دلار آمریکا
-
€700
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,060
9,655 دلار آمریکا
1243.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 16 بهمن 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
بدون عنوان
برآورد
€400
476 دلار آمریکا
-
€800
951 دلار آمریکا
قیمت فروش
€625
743 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
Aguttes - 20 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
بدون عنوان
برآورد
€100
118 دلار آمریکا
-
€150
177 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
Binoche et giquello - 6 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,199 دلار آمریکا
کمینه برآورد 537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+623.75%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها