برآورد
€100
118 دلار آمریکا
- €150
177 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
توضیحات اثر

Signed BASSIAK lower right and HC lower left
آثار هنری مشابه

ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,404 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
آرتچارت | CATCHING THE MOON (STUDIES), (18) از فریده لاشایی
گرفتن ماه
برآورد
£800
1,143 دلار آمریکا
-
£1,200
1,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,000
1,429 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | اثر هنری ازافسون  
شیرین (از مجموعه نمادهای افسانه‌ای )
برآورد
€3,000
3,896 دلار آمریکا
-
€4,000
5,195 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,375
5,682 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
سایر آثار هنری سرژ رضوانی

آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
ترکیب‌بندی
برآورد
€500
599 دلار آمریکا
-
€700
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,060
9,655 دلار آمریکا
1243.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 16 بهمن 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
ترکیب‌بندی
برآورد
€1,000
1,222 دلار آمریکا
-
€1,500
1,833 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
De vuyst - 16 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
بدون عنوان
برآورد
€400
476 دلار آمریکا
-
€800
951 دلار آمریکا
قیمت فروش
€625
743 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
Aguttes - 20 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,199 دلار آمریکا
کمینه برآورد 537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+623.75%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها