سعید شهلاپور

ایران | 1323
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,624 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,624 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,937 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-20%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها