سعید صادقی

ایران | 1332
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,293 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,702 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,800 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.302%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021