برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
12,443 دلار آمریکا
144.444%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
Unconscious 2 (from the Illusion in Tehran series)
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
سایر آثار هنری سعید صادقی

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
داستان ۶۳
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
8,479 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | فتح خرمشهر از سعید صادقی
فتح خرمشهر
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,293 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,702 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,800 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.302%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021