• بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) 1350
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 126 * 97
1 آبان 1396
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
- £280,000
368,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£272,750
358,882 دلار آمریکا
9.1%
آثار هنری مشابه

تعالی
برآورد
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
201,497 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,500,000,000﷼
359,816 دلار آمریکا
108.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
آرتچارت | Untitled (from the Tree-Trunks series) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
€200,000
259,740 دلار آمریکا
-
€250,000
324,675 دلار آمریکا
قیمت فروش
€266,500
346,104 دلار آمریکا
18.444%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1391
آرتچارت | Untitled (from the Trees Series) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه درختان)
برآورد
$350,000
-
$550,000
قیمت فروش
$302,500
32.778%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021