برآورد
£8,000
10,526 دلار آمریکا
- £12,000
15,789 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,380
21,553 دلار آمریکا
63.8% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

SANS TITRE, (4)
برآورد
€5,000
7,463 دلار آمریکا
-
€6,000
8,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,250
18,284 دلار آمریکا
122.727% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 آبان 1388
تجدید حیات
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$22,500
28.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 اردیبهشت 1388
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,730 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
سایر آثار هنری هنرمند

House of Kashan
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 آبان 1388
UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 217,053 دلار آمریکا
کمینه برآورد 132,621 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 184,962 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.401%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020