برآورد
10,000,000,000﷼
263,992 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
395,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخچه حضور در حراج ها
آثار هنری مشابه

Untitled (from the Tree-Trunks series)
برآورد
€200,000
259,740 دلار آمریکا
-
€250,000
324,675 دلار آمریکا
قیمت فروش
€266,500
346,104 دلار آمریکا
18.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1391
UNTITLED (FROM THE TREE TRUNK SERIES)
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£272,750
358,882 دلار آمریکا
9.1% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$266,500
6.6% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آبان 1389
سایر آثار هنری هنرمند

House of Kashan
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 آبان 1388
UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 217,053 دلار آمریکا
کمینه برآورد 132,621 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 184,962 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.401%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020