• بدون عنوان (از مجموعه تنه های درخت) 1348 - 1357
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 199.6 * 120.5
برآورد
£120,000
153,846 دلار آمریکا
- £180,000
230,769 دلار آمریکا
قیمت فروش
£212,500
272,436 دلار آمریکا
41.667%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
کاسه مُعلَق
برآورد
£120,000
160,000 دلار آمریکا
-
£180,000
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£175,000
233,333 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396
آرتچارت | اثر هنری ازسهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
£100,000
129,870 دلار آمریکا
-
£200,000
259,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
£187,562
243,587 دلار آمریکا
25.041%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | Untitled (from the Trees Series) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه درختان)
برآورد
$350,000
-
$550,000
قیمت فروش
$302,500
32.778%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | House of Kashan از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 205,002 دلار آمریکا
کمینه برآورد 124,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 174,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021