برآورد
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
- 12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
65,627 دلار آمریکا
70% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Untitled (From the Memories of Destruction series)
برآورد
$35,000
-
$45,000
قیمت فروش
$68,500
71.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آبان 1390
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
69,085 دلار آمریکا
37.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
£12,000
17,143 دلار آمریکا
-
£18,000
25,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,000
50,000 دلار آمریکا
133.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1395
سایر آثار هنری هنرمند

House of Kashan
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 آبان 1388
UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 217,053 دلار آمریکا
کمینه برآورد 132,621 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 184,962 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.401%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020