سهراب سپهری

ایران | 1307 - 1359
92 نتیجه
فیلترها
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #36 (فروخته شده)
oil on canvas
80.5 * 130
امضاء شده
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1399

شماره لت #78 (فروخته شده)
oil on canvas
80.5 * 130
امضاء شده
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$266,500
6.6% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آبان 1389

شماره لت #108 (فروخته شده)
oil on canvas
105 * 75
امضاء شده
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$74,500
6.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 آبان 1388

شماره لت #27 (فروخته شده)
oil on canvas
150 * 205
امضاء شده
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 مهر 1389

شماره لت #31 (فروخته شده)
ink on canvas
67.5 * 87
امضاء شده
برآورد
$28,000
-
$35,000
قیمت فروش
$40,000
26.984% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
22 آبان 1396

شماره لت #64 (فروخته شده)
oil on canvas
100 * 100
امضاء شده
برآورد
£35,000
52,239 دلار آمریکا
-
£50,000
74,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£65,000
97,015 دلار آمریکا
52.941% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #5 (فروخته شده)
watercolour on paper
59.5 * 47.5
امضاء شده
برآورد
£12,000
17,143 دلار آمریکا
-
£18,000
25,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,000
50,000 دلار آمریکا
133.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1395

شماره لت #30 (فروخته شده)
oil on canvas
120 * 80
امضاء شده
برآورد
£50,000
74,627 دلار آمریکا
-
£70,000
104,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,250
121,269 دلار آمریکا
35.417% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 آذر 1394

شماره لت #104 (فروخته نشده)
oil on canvas
100 * 70
امضاء شده
برآورد
$35,000
-
$45,000
تاریخ حراج
9 آبان 1386

شماره لت #36 (فروخته نشده)
oil on canvas
115.5 * 149.5
امضاء شده
برآورد
£200,000
281,690 دلار آمریکا
-
£300,000
422,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397