سهند حسامیان

ایران | 1356
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازسهند حسامیان
Far Side
100% کمتر از میانگین South South
تویزه II
16% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,460 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,315 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,972 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+13%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها