سونیا بالاسانیان

ایران | 1321
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,256 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,130 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,828 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019