سیامک عزمی

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,242 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,045 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+138.439%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها