سیا ارمجانی

ایران | 1318 - 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,250 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,500 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها