سیراک ملکونیان

ایران | 1310
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
8.333% بیشتر از میانگین تهران
برج
8.2% کمتر از میانگین بونامز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,246 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,996 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,666 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.371%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020