برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
- 7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333%
مترسک خندان
برآورد
800,000,000﷼
19,950 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
29,925 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
21,197 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
از مجموعه تبخیر
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
20,870 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
19,520 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
ژاندارک
برآورد
800,000,000﷼
21,680 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
32,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
25,745 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
31,679 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
24,435 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$25,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,000
19,672 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 13 خرداد 1388
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$22,500
80%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388