برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
- £18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

executed in 2012
آثار هنری مشابه

کوروش
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
200% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 خرداد 1389
Key job
برآورد
£12,000
15,385 دلار آمریکا
-
£18,000
23,077 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
19,231 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
2 آبان 1397
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
پنجره
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$22,500
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 اردیبهشت 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,246 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,996 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,666 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.371%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020