برآورد
1,400 - 1,865
قیمت فروش
24,500
1400.766% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

 Signed S. Melkonian and dated -61 
آثار هنری مشابه

بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,824 دلار آمریکا
44.56% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
کتاب (بوسه)
برآورد
¥200,000
1,940 دلار آمریکا
-
¥300,000
2,910 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 آبان 1395
بدون عنوان
برآورد
$1,000
-
$2,000
قیمت فروش
$500
66.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
13 آبان 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1398
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,246 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,996 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,666 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.371%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020