برآورد
1,400 - 1,865
قیمت فروش
24,500
1400.766% بیشتر از میانگین برآورد
آرتچارت | اثر هنری ازDzamil Kamangar
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£400
558 دلار آمریکا
تاریخ حراج
20 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسارا عباسیان
بدون عنوان (از مجموعه‌ی انسان و حیوان)
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
تاریخ حراج
20 اسفند 1399
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
29 مهر 1395
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
29 مهر 1395
آرتچارت | اثر هنری ازمحمود سعید
نمایی از اسوان
برآورد
£14,000
18,919 دلار آمریکا
-
£20,000
27,027 دلار آمریکا
تاریخ حراج
21 آذر 1398
آرتچارت | اثر هنری ازلوی کیالی
طبیعت بی‌‍جان (سیب‌ها و گلابی‌ها)
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£956
1,292 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
21 آذر 1398
کتاب (بوسه)
برآورد
¥200,000
1,940 دلار آمریکا
-
¥300,000
2,910 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 آبان 1395
بدون عنوان
برآورد
$1,000
-
$2,000
قیمت فروش
$500
66.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
13 آبان 1396