شادی قدیریان

ایران | 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,751 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,171 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,322 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+14.976%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021