شهریار احمدی

ایران | 1358
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,692 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,613 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,183 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.581%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020