شیرازه هوشیاری

ایران | 1333
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 40,584 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,468 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 45,455 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.167%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها