آثار هنری مشابه

بدون‌عنوان از مجموعه دیوار
برآورد
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
دیوارها و قفل‌ها
برآورد
$70,000
-
$100,000
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1392
دیوار و خطنوشته 1
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$93,750
33.929%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
سایر آثار هنری شیرازه هوشیاری

آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
-
€35,000
45,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
€31,250
40,584 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
هوا
برآورد
£25,000
29,748 دلار آمریکا
-
£35,000
41,647 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 40,584 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,468 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 45,455 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.167%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها