شیرین نشاط

ایرانی | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,026 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,873 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,756 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.11%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020