• بدون عنوان از مجموعه زنان خدا 1374
  • Vintage gelatin silver print, interventions in black brush strokes and black ink
  • عکاسی
  • 16.7 * 23.8
27 اسفند 1399
برآورد
€8,000
9,776 دلار آمریکا
- €12,000
14,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
€32,499
39,715 دلار آمریکا
224.99%
توضیحات اثر

Signed, titled and dated in black ink on the verso
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,892 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,771 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.379%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021