• بدون عنوان 1392
  • graphite, black and red ink and paper collage on printed book, extensively drawn, annotated, painted and collaged by the artist on 39 pages
  • عکاسی
  • 31.1 * 22.2 * 2.5
برآورد
$5,000 - $7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
OVERRULED
برآورد
$80,000
-
$120,000
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 اردیبهشت 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,892 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,771 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.379%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021