21 مهر 1393
برآورد
$200,000 - $300,000
قیمت فروش
$269,000
7.6%
آثار هنری مشابه

Choc Line (from the Sweet Dreams series)
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$230,500
7.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
Untitled (from the 'Rapture' Series)
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$205,000
192.857%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
Whispers
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$265,000
165%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,892 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,771 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.379%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021