برآورد
€20,000
26,667 دلار آمریکا
- €30,000
40,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€47,550
63,400 دلار آمریکا
90.2%
آثار هنری مشابه

MY HOUSE IS ON FIRE
برآورد
€15,000
15,957 دلار آمریکا
-
€20,000
21,277 دلار آمریکا
قیمت فروش
€52,500
55,851 دلار آمریکا
200%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اسفند 1395
Fervor Series, 2000
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$58,600
95.333%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 27 اردیبهشت 1387
FERVOR SERIES (TRIPTYCH)
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$60,000
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 آبان 1385
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
29,221 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آذر 1393
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
£20,000
30,769 دلار آمریکا
-
£30,000
46,154 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,771 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.342%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021