تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

صوفی - آرتیبیشن
1 اسفند 1399
آثار هنری مشابه

Heech in the Cage
برآورد
£20,000
32,787 دلار آمریکا
-
£30,000
49,180 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,000
29,508 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
بونامز - 13 خرداد 1388
1) Heech in Cage; 2) Hand of the Mountain Carver II; 3) Heech on Chair; 4) Heech
برآورد
$60,000
-
$80,000
تاریخ حراج
کریستیز - 29 مهر 1393
هیچ
برآورد
$25,000
-
$50,000
قیمت فروش
$31,250
16.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها