صادق تبریزی

ایران | 1317 - 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,474 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,510 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,778 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.86%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021