صادق تبریزی

ایران | 1317 - 1396
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازصادق تبریزی
بدون عنوان
252.8% بیشتر از میانگین ساتبیز
بدون عنوان
4% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,630 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,639 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,930 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.275%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020