برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
33,460 دلار آمریکا
25.714%
آثار هنری مشابه

The Family
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$36,000
20%
تاریخ حراج
ایام - 8 مهر 1393
بدون عنوان
برآورد
£15,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
31,250 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
سایر آثار هنری صادق تبریزی

بدون عنوان
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,797 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021