• سقا خانه 1358
  • ink, parchment, metal locks, chains, stamps, and copper panels laid on canvas, framed
  • نقاشی
  • 70 * 100
برآورد
£2,500
3,333 دلار آمریکا
- £3,500
4,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,012
9,349 دلار آمریکا
133.733%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
7,196 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
9,787 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
آرتچارت | اثر هنری ازهدیه شفیعی
10450 صفحه
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
11,538 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 مهر 1390
اشیای بازمانده
برآورد
200,000,000﷼
5,757 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,196 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
8,636 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری صادق تبریزی

بدون عنوان
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,797 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021