19 آذر 1390
برآورد
$1,200 - $1,500
فروخته نشده
آرتچارت | اثر هنری ازامیر فرهاد
بدون عنوان
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£600
837 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
انجیر و برگ انجیر
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
$7,000
-
$9,000
قیمت فروش
$6,250
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 20 شهریور 1387
PRINCESSE
برآورد
€2,000
2,299 دلار آمریکا
-
€3,000
3,448 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 10 بهمن 1397
مجموعه تعزیه
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,060 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
مجموعه تعزیه
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,060 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
Self Portrait with Spectacles
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£5,000
6,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,305 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
Still life of a tomato
برآورد
£500
633 دلار آمریکا
-
£700
886 دلار آمریکا
قیمت فروش
£400
506 دلار آمریکا
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
Bloomsbury Auctions - 14 آذر 1397
Human Cannon
برآورد
£200
263 دلار آمریکا
-
£300
395 دلار آمریکا
قیمت فروش
£382
503 دلار آمریکا
52.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399