برآورد
€1,500
1,667 دلار آمریکا
- €1,950
2,167 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | اثر هنری ازهایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£350
488 دلار آمریکا
-
£450
628 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازاشکان صانعی
بدون عنوان
برآورد
£950
1,325 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازاشکان صانعی
بدون عنوان
برآورد
£950
1,325 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
AUTOPORTRAIT
برآورد
€4,000
4,348 دلار آمریکا
-
€6,000
6,522 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 4 آبان 1395
Sans titre
برآورد
€6,000
6,742 دلار آمریکا
-
€8,000
8,989 دلار آمریکا
تاریخ حراج
پیاسا - 13 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه خانواده
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
2,786 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | اثر هنری ازسلمان الملک
بدون عنوان
برآورد
£7,000
10,769 دلار آمریکا
-
£10,000
15,385 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 مهر 1390
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394