برآورد
£4,000
5,479 دلار آمریکا
- £6,000
8,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,640
24,164 دلار آمریکا
252.8% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خوشنویسی ساقط
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
Endless Prayers VI
برآورد
£7,000
11,290 دلار آمریکا
-
£10,000
16,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,000
25,806 دلار آمریکا
88.235% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 تیر 1397
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
تاریخ حراج
1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,630 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,639 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,930 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.275%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020