3 فروردین 1400
برآورد
£4,000
5,479 دلار آمریکا
- £6,000
8,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,640
24,164 دلار آمریکا
252.8%
آرتچارت | اثر هنری ازهدیه شفیعی
11580 صفحه
برآورد
€10,000
12,987 دلار آمریکا
-
€15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
25,974 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
خوشنویسی ساقط
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
Endless Prayers VI
برآورد
£7,000
11,290 دلار آمریکا
-
£10,000
16,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,000
25,806 دلار آمریکا
88.235%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
£12,000
17,910 دلار آمریکا
-
£18,000
26,866 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
22,388 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 20 اسفند 1393
بدون عنوان
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$25,000
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,962 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
Angels
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$22,500
125%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
بدون عنوان
برآورد
£15,000
24,590 دلار آمریکا
-
£20,000
32,787 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
26,639 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 25 مهر 1388