برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
- £12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14%
NATIONAL PORTRAITS
برآورد
£8,000
10,526 دلار آمریکا
-
£12,000
15,789 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
13,158 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
از مجموعه سقاخانه
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
17,686 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | اثر هنری ازحسین مادی
Abstract Flora
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,937
16,131 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$15,000
50%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
Sans titre
برآورد
€4,000
5,556 دلار آمریکا
-
€6,000
8,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
€15,000
20,833 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 خرداد 1388
از مجموعه آفرینش
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
13,439 دلار آمریکا
151.429%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393