برآورد
$1,000 - $2,000
قیمت فروش
$500
66.667%
The Gazelle
برآورد
£150
197 دلار آمریکا
-
£250
329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
368 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
ترکیب‌بندی آبستره
برآورد
€300
375 دلار آمریکا
-
€400
500 دلار آمریکا
قیمت فروش
€450
563 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
آدر - 19 آذر 1393