صادق تبریزی

ایران | 1317 - 1396
1400

1399

حضور در حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه 4 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & North African Art 8 آبان
حضور در حراج ARCHEOLOGY - ORIENTALISM - ORIENTAL ARTS 31 تیر
1398

حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی
حضور در حراج POST-WAR & CONTEMPORARY ART 22 آذر
حضور در حراج Fine Modern Art 28 آبان
حضور در حراج Doyle at Home 27 شهریور
حضور در حراج یازدهمین دوره حراج تهران 14 تیر
حضور در حراج Post-War & Contemporary Art 24 اردیبهشت
1397

حضور در حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حضور در حراج - تهران - مرداد 1397 5 مرداد
1396

حضور در حراج Doyle at Home, Holiday Gifts & Jewelry 15 آذر
حضور در حراج - کالیفرنیا - آبان 1396 13 آبان
1395

حضور در حراج FASHION | JEWELRY | ARTS 11 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 27 مهر
حضور در حراج آکشناتا - برلین - تیر 1395 21 تیر
حضور در حراج The Art of Lebanon and Modern and Contemporary Middle Eastern Art 8 اردیبهشت
1394

حضور در حراج - برلین - دی 1394 21 دی
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 10, Art Contemporain* 1 تیر
1393

حضور در حراج - - اسفند 1393 2 اسفند
حضور در حراج Autumn Auctions 14 آذر
حضور در حراج Moderne & Zeitgenössische Kunst 14 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Works of Art 11 آبان
حضور در حراج Michaan - کالیفرنیا - شهریور 1393 16 شهریور
حضور در حراج - کالیفرنیا - شهریور 1393 16 شهریور
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 5, Art Moderne* 6 تیر
حضور در حراج The Summer Catalogue Auction 23 خرداد
1391

حضور در حراج - اوپسالا - آذر 1391 15 آذر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art Auction 1 آبان
حضور در حراج اولین دوره حراج تهران 2 خرداد
حضور در حراج Indian and Islamic Works of Art and Textiles 8 اردیبهشت
1390

حضور در حراج Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1390 14 اسفند
حضور در حراج Fine and Decorative Arts Auction 19 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern Art & South Asian Art 11 خرداد
1389

حضور در حراج Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1389 18 اسفند
حضور در حراج Hurouf: The Art of the Word 25 آذر
حضور در حراج The Knightsbridge Islamic and Indian Art Sale 19 خرداد
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 12 خرداد
حضور در حراج Modern and Contemporary and Latin American Art 21 اردیبهشت
حضور در حراج Impressionist and Modern Art 1 اردیبهشت
1388

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 5 آبان
حضور در حراج IRANIAN AND ARAB MODERN AND CONTEMPORARY ART 2 آبان
حضور در حراج Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe 2 آبان
حضور در حراج Modern + Contemporary Art 27 اردیبهشت
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
1387

حضور در حراج INTERNATIONAL ART ORIENTALIST PAINTING 30 آذر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Bukowskis - - آبان 1387 7 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
حضور در حراج Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien 14 خرداد
حضور در حراج Modern & Contemporary Works of Art 29 اردیبهشت
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 11 اردیبهشت
1386

حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان
1385

حضور در حراج MODERN AND CONTEMPORARY ART 12 بهمن
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 3 خرداد