صادق تیرافکن

ایران | 1344 - 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,204 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,813 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,618 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.599%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021