صداقت جباری

ایران | 1340
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 75,190 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,037 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 56,099 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.567%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020