صداقت جباری

ایران | 1340
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 72,846 دلار آمریکا
کمینه برآورد 38,454 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 55,354 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60.169%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021