• صداقت جباری
  • از مجموعه راز نهان 1391
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشیخط
  • 150 * 200
برآورد
1,000,000,000 ﷼
30,544 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
45,816 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000 ﷼
67,196 دلار آمریکا
76% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
2,000,000,000 ﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000 ﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000 ﷼
17,391 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی
برآورد
1,000,000,000 ﷼
24,938 دلار آمریکا
-
1,500,000,000 ﷼
37,406 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000 ﷼
19,950 دلار آمریکا
36% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
6,000,000,000 ﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000 ﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000 ﷼
23,162 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 33,327 دلار آمریکا
کمینه برآورد 26,767 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 38,479 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.071%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020