برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
42,042 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
51,813 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
£11,000
16,418 دلار آمریکا
-
£15,000
22,388 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
37,313 دلار آمریکا
92.308%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394
سایر آثار هنری صداقت جباری

بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی
برآورد
1,000,000,000﷼
24,938 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
37,406 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
19,950 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 72,846 دلار آمریکا
کمینه برآورد 38,454 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 55,354 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60.169%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021