آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشاق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازکریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
سایر آثار هنری طلا مدنی

آرتچارت | اثر هنری ازطلا مدنی
سیل
برآورد
$20,000
-
$30,000
تاریخ حراج
فیلیپس - 3 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 30,240 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.96%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها