طلیعه کامران

ایران | 1309 - 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,286 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,152 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,503 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.897%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021